RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Kliencie, użytkowniku stron internetowych  htps://sklephypo.pl informujemy, ze nasza firma prowadzi działalność gospodarczą zachowując pełną ochronę danych naszych klientów zachowując przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Celem niniejszej informacji jest przekazanie Pani/Panu niezbędnych oraz wymagalnych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez HYPO Sp. Z.O.O  Pani/Pana danych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYPO Sp. Z.O.O z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Narutowicza 27 (05-800) Pruszków, która działa na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 5342656539, REGON 523499374.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

 •          telefonicznie pod numerem: 22/723 50 27
 •          pod adresem e-mail: hypocompl@gmail.com
 •          pisemnie przesłać korespondencję na adres: HYPO Sp. Z.O.O, ul. Narutowicza 27, 05-800 Pruszków.

DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPARWY RODO

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się kontaktować:

 •          pod adresem e-mail: rodo@hypo.pl
 •          pisemnie przesyłając korespondencję na adres: HYPO Sp. Z.O.O, ul. Narutowicza 27, 05-800 Pruszków.

Pod wyżej wskazanymi adresami można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz gdy korzysta Pani/Pan ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

CCELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA ORAZ NASZE PRAWNIE UZASADNIONE  INTERESY

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1.        ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

HYPO s. c.  Kowalscy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z HYPO Sp. Z.O.O lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

W praktyce wiąże się to z możliwością:

1)       zawarcia z HYPO Sp. Z.O.O umów sprzedaży towarów.

2)       przesłaniem zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych HYPO Sp. Z.O.O w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.

 

 1.        WYKONANIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO

HYPO Sp. Z.O.O przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na HYPO Sp. Z.O.O (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

 

 1.        PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU HYPO S.C. KOWLSCY (art. 6. Ust. 1 litera c RODO)

1)       HYPO Sp. Z.O.O może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez HYPO Sp. Z.O.O lub przez stronę trzecią (art. 6 ust.1 lit. f RODO)

2)       Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Pani/Pana zapytaniem lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

HYPO s. c. na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z Panią/Panem w celu sporządzenia zestawień, analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji HYPO Sp. Z.O.O uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do Pani/Pana zainteresowań, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody/zgód na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane również w celu wyrażonym w treści każdej zgody, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne – podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do tychże celów jest Pani/Pana dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których powyżej HYPO Sp. Z.O.O może udostępniać Pani/Pana dane następującym odbiorcom:

Pracownikom HYPO Sp. Z.O.O obsługujących klientów, podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez HYPO Sp. Z.O.O – w przypadku realizowania dostawy towarów bezpośrednio z magazynu dostawcy, podmiotom na rzecz, których HYPO Sp. Z.O.O zbywa towary w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, bankom w których HYPO Sp. Z.O.O posiada rachunki banków w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Pani/Pana rachunek, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz HYPO Sp. Z.O.O, świadczącym usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi księgowe, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi marketingowe, podmiotom, którym HYPO Sp. Z.O.O zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym HYPO Sp. Z.O.O a ponadto podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądom i organom państwowym).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODAERCZY

Zlecamy wykonywanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (W „państwie trzecim”) w szczególności dostawcom usłu IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przepadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych, należ do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej.

-         W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy HYPO Sp. Z.O.O przetwarza dane osobowe do daty zawarcia umowy a następnie do okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych oraz upływu czasu wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości.

-         W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

-         W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu HYPO s. c. lub podmiotu trzeciego okres przechowywania danych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania.

-         W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO w.

-         W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów oferowanych przez HYPO Sp. Z.O.O przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania prze Panią/Pana zgody na przesyłanie do Pani/Pana informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms lub wykonywania połączeń telefonicznych.

-         W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez HYPO Sp. Z.O.O lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec HYPO Sp. Z.O.O przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

-         W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów HYPO Sp. Z.O.O przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak pozostaje Pani/Pan w relacjach handlowych z HYPO Sp. Z.O.O lub gdy istnieją niezaspokojone roszczenia HYPO Sp. Z.O.O wobec Pani/Pana.

-         W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności HYPO Sp. Z.O.O przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO

Ma Pani/Pan prawo do:

 •          dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 •          do przenoszenia danych osobowych, których nam Pani/Pan dostarczyła/dostarczył, tj. otrzymać te dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane  innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 •          cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu.
 •          do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

W celu korzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z nami lub osobą pełniąca obowiązki związane z realizacją przepisów RODO w naszej firmie.

 

PRAWO SPRZECIWU

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem niniejszej umowy lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja . Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w takich celach , chyba że będziemy w stanie wykazać , Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

W celu skorzystania z prawa z prawa sprzeciwu może Pani/Pan skontaktować się z nami lub osobą pełniąca obowiązki związane z realizacja przepisów RODO  w naszej firmie.

 

INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWEMCJACH ICH NIEPODANIA

1)       Może Pani/Pan przeglądać strony internetowe https://hypo.pl, https://sklephypo.pl, https://hurtowniapomp.pl, https://pompy-grundfos.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

2)       Jeśli korzysta  Pani/Pan z formularza kontaktowego jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail , hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa pod którą prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą  (Pole: nazwa firmy, ulica , nr domu, kod pocztowy, miejscowość ....)

3)       Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo może Pani/pan podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

4)       Jeżeli zgadza się Pani/Pan na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną HYPO Sp. Z.O.O będzie wysyłała je na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, może Pani/Pan jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia. Podanie ww. danych jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty podany w formularzu zgłoszeniowym.

5)       W przypadku, gdy chce Pani/Pan otrzymywać drogą telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących HYPO Sp. Z.O.O, musi Pani/Pan wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez HYPO Sp. Z.O.O z Panią Panem kontaktu telefonicznego w tym wysłania SMS.

6)       W przypadku gdy chce Pani/Pan skontaktować się z HYPO Sp. Z.O.O za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://hypo.pl, https://sklephypo.pl, https://hurtowniapomp.pl, https://pompy-grundfos.pl  musi Pani/Pan podać imię i nazwisko oraz dane poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie prze HYPO Sp. Z.O.O wiadomości za pośrednictwem ww. fromularza kontaktowego.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgoda , o ile zostały przez Panią /Pana wyrażone, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.